Råvara

Skogen - vår råvara, som växer långsamt med mycket fin trädstruktur skall behandlas varsamt.

Det är av största vikt att vi gör rätt från början. Kunden skall med sina krav på trävarans struktur redan här i skogen kunna påverka sin produkts egenskaper. Våra träslag furu och gran som under decennier oftast vuxit långt över 100 år, på våra breddgrader, har en stor andel friskkvist, hög kärnandel och lämpar sig ypperligt till de kunder som sätter höga krav på sina trävaror.

Maskinparken vi använder oss av idag, är utrustad med modern teknik för att ge oss förutsättningar att producera rätt timmerdimension i rätt längd och kvalitet i förhållande till de beställningar som ligger till grund för avverkningarna.

Stenvalls Trä AB har egen inköpsorganisation i Norrbotten och Västerbotten. Avverkning sköts av privata entreprenörer med lång erfarenhet. De entreprenörer vi anlitar har utbildats i naturvårdshänsyn s.k. grönt kort, för att på bästa sätt svara upp mot de krav som ställs enligt skogsvårdslagen.

För att göra råvaruinköpen så bra och korrekta som möjligt för alla parter använder vi oss av värderingsprogram och kartprogram. Vi upprättar traktdirektiv där  viktig information på ett enkelt sätt skickas till avverkningsentreprenören. De har även GPS i skördarna som stöd vid avverkningsarbetet.

De maskiner vi har att tillgå är beståndsgående gallringsskördare som går i 1:a gallringar och eventuellt klena slutavverkningar, mellanstora skördare som går i 2:a gallringar och slutavverkningar. För att säkerställa god återväxt kan maskinerna antingen utföra maskinell sådd eller markbereda för plantering, beroende på vilken överenskommelse som är gjord med markägaren.


Virkesinköp

Våra erfarna virkesinköpare bestämmer tillsammans med skogsägarna på vilket sätt avverkning skall ske. Vi tar stor hänsyn till personliga önskemål och erbjuder:

 • Köp av leveransvirke- där markägaren själv ombesörjer avverkning och transport till närmaste bilväg.
 • Avverkning av rotposter- där vi tar fullt ansvar för hela uppdraget.
 • Köp av leveransposter- med fast pris per kubikmeter på rot.
 • Avverkningsuppdrag- med avverkning mot fast pris.
 • Köp av skogsfastigheter

Se aktuell virkesprislista, gäller från 2018-08-01

 
I våra åtaganden ingår exempelvis:

 • Slutavverkning
 • Gallring
 • Röjning
 • Markberedning
 • Återväxtprogram
 • Skogsbruksplaner - Gröna Planer
 • Rådgivning angående skog/ekonomi

Virkesköpare höst 2018