Nyheter

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä startar sågproduktion i Örarna

  2016-02-26

  Under sommaren 2014 köpte Stenvalls Trä sågen i Örarna. Till en början har målsättningen varit att starta upp en specialhyvellinje för produktion av takluckor, en satsning som visat sig vara mycket lyckosam. Orderingången är idag högre än produktionstakten trots att anläggningen körs i treskift, ytterligare investeringar har därför gjorts för att kunna öka produktionstakten.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö

  2015-10-02

  Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. Förvärvet sker via dotterbolaget Klubbgärdet Fastighets AB och avser både sågverket och tillhörande fastigheter.

  Läs mer...

 • Organisationsförändringar

  2014-10-23

  Läs mer...

 • Lövholmens sågverk är invigt

  2013-09-16

  Läs mer...

 • Koncernen Stenvalls Trä AB köper BAC Såg & Hyvleri

  2013-05-15

  BAC Såg & Hyvleri försattes i konkurs under september månad 2012. Verksamheten har efter detta bedrivits av konkursförvaltaren Ackordscentralen Norrland. Koncernen Stenvalls Trä AB köper nu BAC Såg & Hyvleri via sitt fastighetsbolag Klubbgärdet Fastighets AB.

  Läs mer...

 • Anders Nordmark ny VD för Stenvalls Trä

  2013-01-16

  Med mål att fördubbla produktionen inom en femårsperiod och samtidigt bibehålla företagets höga andel av vidareförädling gör Stenvalls Trä strategiska förändringar.

  Läs mer...

 • Ny hemsida

  2012-08-01

  Välkommen till vår nya hemsida!

  Läs mer...

 • Nya sågverksplaner sjösätts

  2012-04-28

  En pråm kommer lastad - med stora delar av gamla Lövholmssågen. Stenvalls Trä AB har köpt tillbaka mängder av utrustning som Setra skeppade iväg 2009. Nu ska ett helt nytt sågverk byggas på Lövholmen. 25 nya jobb skapas.

  Läs mer...

rss

Kvalitets- och ledningssystem

Vi är certifierade! Våra produkter skall hålla förväntad kvalitet i hela kedjan, från stock till färdig produkt och till slutkund.

Stenvalls Trä AB är ISO certifierade enligt ISO 9001:2008. Arbetet med ISO certifiering har för oss inneburit att skapa interna lednings och informationssystem, förbättra/säkerställa lönsamhet genom att kvalitetsbrist-kostnader upptäcks och reduceras samt öka kundtillfredställelsen genom att kundernas krav tydliggörs och uppfylls.

Kvalitetspolicy

Alla i bolaget skall sträva efter att göra rätt första gången och kontinuerligt förbättra verksamheten.

FSC® 

FSC betyder Forest Stewardship Council® och är ett internationellt system med regler för hur skogen ska skötas på ett sätt som tar hänsyn både till miljö, ekonomi och sociala aspekter. Ett slags miljö- och rättvisemärkning för skog. Regelverket tar hänsyn utöver och enligt gällande skogsvårdslagstiftning. Stenvalls Trä AB är certifierade enligt FSC COC (chain of custody) som är en spårbarhetscertifiering.

Stenvalls Trä AB köper inte in virke/timmer som härstammar från kontroversiella källor enligt nedan:

Skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks.

Skogar där höga bevarandevärden är hotade.

Genmanipulerade (GM) träd.

Illegala avverkningar.

Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Licenskod FSC – C021671

PEFCTM

PEFC är en global organisation som främjar ett hållbart skogsbruk. PEFC står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn i skogsbruket. Stenvalls Trä AB åtar sig att genomföra och upprätthålla kraven som ställs i PEFC:s spårbarhetsstandard. Detta innebär bl.a. att vi försäkrar oss om att timmer som köps in ska ha hanterats enligt gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning, i synnerhet när det gäller:

Skogsbruksaktiviteter och avverkning, inklusive bevarande av biologisk mångfald och omföring av skogsmark till annan användning.

Skötsel av områden med utpekade höga natur‐ och kulturvärden.

Skyddade och hotade arter, inklusive CITES krav.

Hälso‐ och arbetsfrågor relaterade till skogsarbetare.

Ursprungsbefolkningars rättigheter när det gäller egendom, besittningsrätt och

Brukarrättigheter.

Tredje parts egendom, besittningsrätt och brukarrättigheter.

Betalning av skatter och royalties.

Lagstiftning kring handel och tullar i det land där avverkning sker, i de fall där skogssektorn berörs.

Genetiskt modifierade skogsbaserade organismer får ej ha använts.

Omföring av skogsmark till annan vegetationstyp, inklusive omföring av naturskog till

Skogsplanteringar får ej göras.

 

KD märkning

Stenvalls Trä AB uppfyller alla krav enligt standarden för förpackningsvirke i internationell handel. Detta innebär att Stenvalls Trä AB använder märkning KD 56° C/30min enligt Jordbruksverkets standard. Torkning har då utförts enligt ett torkschema som garanterar att virkets kärna uppnår minst 56° C i minst 30 minuter och att det färdigbehandlade virket har en medelfuktkvot på högst 20%. ISO 9001:2008-certifierade. AAA Högsta kreditvärdighet.

Certifikat

FSC Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) (sv)

FSC Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) (eng)

PEFC Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) (sv)

PEFC Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) (eng)

Management System Certificate ISO 9001:2008 (sv)

Management System Certificate ISO 9001:2008 (eng)

Typgodkännandebevis Råspontluckor (sv)